اقدامات عملي جهت پیشگیری و مقابله با باج افزار wannacrypt

1 مقدمه با قابلیت خود انتشاری در شبکه کشور ها شیوع یافته wannacrypt در روزهای اخیر باج افزاری تحت عنوان است. براساس رصدهای انجام شده توسط مرکز ماهر، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز رصد شده