نمونه کد دکمه شیشه ای و پاسخ به ان + نمایش ناتفیکیشین در رباتapi

<?php ob_start(); define('API_KEY','api'); //function to send with curl its need php 5.5 or upper function bot($method,$datas=[]){ $url = "https://api.telegram.org/bot".API_KEY."/".$method; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url); curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$datas); $res = curl_exec($ch); if(curl_error($ch)){ var_dump(curl_error($ch)); }else{ return json_decode($res); } } $up = json_decode(file_get_contents('php://input'),true);//get updates from webhook $msg = $up['message'];//get update type message $callback = $up['callback_query'];//get update type callback_query $inline = $up['inline_query'];//get update type inline_query if(isset($msg)){ //send it message bot('sendMessage',[ 'chat_id'=>$msg['chat']['id'],
    "text"=>'My Channel : @Good_channel 
My UserName :@SinaXhpm 
My WebSite : https://Sina-popup.ir',
    'reply_markup'=>json_encode([
     'inline_keyboard'=>[
      [
       ['text'=>"callback1","callback_data"=>"test"],//inline button
       ['text'=>"callback2","callback_data"=>"2"]
      ]
     ]
    ])
   ]);
}elseif(isset($callback)){
 //ansewr message typed callback
 if($callback['data'] == 'test'){
  bot('answerCallbackQuery',array('callback_query_id'=>$callback['id'],'text'=>"Visit Sina-popup.ir",'show_alert'=>true));//show notficatin
 }elseif($callback['data'] == '2'){
  bot('answerCallbackQuery',array('callback_query_id'=>$callback['id'],'text'=>'Sina-popup.ir','show_alert'=>false));//show notficatin
 }
}

نمونه کد اینلاین کیبورد و کال بک کوئری در ربات های تلگرام با زبان php با این مثال به راحتی میتونید این دو متد رو درک کنید + توی این سورس از دو نوع ناتفیکیشن هم استفاده شده

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *