کد شناسایی شهر کاربر از روی ایپی باphp

با این روش میتوانید با استفاده از ایپی کاربر شهر شخص رو شناسایی کنید و ذخیره و یا به خود کاربر نشان دهید

function detect_city($ip) {
    
    $default = 'UNKNOWN';

    if (!is_string($ip) || strlen($ip) < 1 || $ip == '127.0.0.1' || $ip == 'localhost') $ip = '8.8.8.8'; $curlopt_useragent = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)'; $url = 'http://ipinfodb.com/ip_locator.php?ip=' . urlencode($ip); $ch = curl_init(); $curl_opt = array( CURLOPT_FOLLOWLOCATION => 1,
      CURLOPT_HEADER   => 0,
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
      CURLOPT_USERAGENT  => $curlopt_useragent,
      CURLOPT_URL    => $url,
      CURLOPT_TIMEOUT     => 1,
      CURLOPT_REFERER     => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'],
    );
    
    curl_setopt_array($ch, $curl_opt);
    
    $content = curl_exec($ch);
    
    if (!is_null($curl_info)) {
      $curl_info = curl_getinfo($ch);
    }
    
    curl_close($ch);
    
    if ( preg_match('{
<li>City : ([^<]*)</li>

}i', $content, $regs) ) {
      $city = $regs[1];
    }
    if ( preg_match('{
<li>State/Province : ([^<]*)</li>

}i', $content, $regs) ) {
      $state = $regs[1];
    }

    if( $city!='' && $state!='' ){
     $location = $city . ', ' . $state;
     return $location;
    }else{
     return $default; 
    }
    
}

برای فراخوانی کافی است فقط تنها ایپی را به فانکشن ارسال کنید و بقیه کار هارو به خودش بسپارید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *