اموزش vb جلسه اول(1)

Beginner’s All‐purpose Symbolic Instruction Code سرنام كلمات Basic
و به معني زبان همه منظوره براي افراد مبتدي است . اين زبان برنامه نويسي، به دليل سادگي
ساختاري، از محبوبيت زيادي برخوردار ا ست. زبان برنام ه نويسي بيسيك در سال ۱۹۶۴ ميلادي، به
وسيله ي جان كني و توماس كور تس در دانشكده دارتموث پديد آمد . اين زبان، نخستين زبان
برنامه نويسي نبود ولي هدف آن، فراهم كردن يك زبان ساده براي دانشجويان رشته هاي مختلف بو د .
تا به امروز نسخه هاي متعددي از زبان بيسيك ارايه شده است كه مي توان به:
اشاره كرد. QUICK BASIC و GW BASICA, BASICA, ANSI BASIC, QBASIC
فرم:
در ويژوال بيسيك، يك پنجره، فرم ناميده مي شود. هر فرم شامل يك نوار عنوان در قسمت بالاي
خود مي باشد. اين فرم اساس رابط گرافيكي يك برنامه ي كاربردي مي باشد. برخي از برنامه ها از يك
فرم و برخي ديگر از دو يا بيشتر از دو فرم استفاده مي كنند.
كنترل:
شيئي كه م يتوان در زمان طراحي يا اجرا، براي نمايش يا تغيير داد هها روي آن عملياتي انجام داد.
هر يك از اين شي ءها شامل شمايل گرافيكي ۱ مخصوص به خود هستند.
شي ء:
يك تركيب از كدها و داده ها كه م يتوان روي آن كار كرد. شي ء ها شامل مشخصه ها و متدها بوده و به
وسيله ي كلاس تعريف م يشوند.
مشخصه ها:
هر ش يء شامل مشخصه هايي ۲ است كه به طور كامل ظاهر و رفتار آن را تعريف مي كند. تمامي اين
جمع م يشوند. Properties خصوصيات و مشخص هها در پنجره ي
آرگومان:
داده هاي ارسال شده به يك روال را آرگومان ۳ گويند. آرگومان مي تواند يك ثابت، متغير يا عبارتديگري باشد.
روال:
بلاكي از كد كه م يتواند از درون يك برنام هي كاربردي فراخواني شود. يك روال ممكن است براي
تعيين محل ش يء ها روي فرم يا براي محاسبه ي اطلاعات از مجموعه ي داده هاي كاربر مورد استفاده
قرار م يگيرد.
پروژه:
مجموعه اي از فرم ها و مدو لها كه يك برنامه ي كاربردي را ايجاد م يكنند.

برای دانلود کلیک کنید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *