کد بررسی قدرت پسورد باjq

کد:
$('#pass').keyup(function(e) {
var strongRegex = new RegExp("^(?=.{8,})(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])(?=.*[0-9])(?=.*\\W).*$", "g");
var mediumRegex = new RegExp("^(?=.{7,})(((?=.*[A-Z])(?=.*[a-z]))|((?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]))|((?=.*[a-z])(?=.*[0-9]))).*$", "g");
var enoughRegex = new RegExp("(?=.{6,}).*", "g");
if (false == enoughRegex.test($(this).val())) {
$('#passstrength').html('More Characters');
} else if (strongRegex.test($(this).val())) {
$('#passstrength').className = 'ok';
$('#passstrength').html('Strong!');
} else if (mediumRegex.test($(this).val())) {
$('#passstrength').className = 'alert';
$('#passstrength').html('Medium!');
} else {
$('#passstrength').className = 'error';
$('#passstrength').html('Weak!');
}
return true;
});

کدhtml:
<input type=”password” name=”pass” id=”pass” />
<span id=”passstrength”></span>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *